Dálniční obchvat Českých Budějovic

FRANTIŠEK KONEČNÝ, nám. primátora města Č. B.

Představitelé statutárního města České Budějovice jed­nali tento týden na minister­stvu dopravy o dálnici D3. Rád bych v této souvislosti uvedl několik informací.

Trasa dálnice kolem Čes­kých Budějovic je v územních plánech určena už od šedesá­tých let minulého století. Teh­dy však nikdo nepočítal, že právě tato komunikace bude součástí hlavního meziná­rodního silničního tahu, kte­rý vede ze Skandinávie přes naše území až do Řecka jako Transevropská dopravní síť (TEN-T). Je namístě také při­znat, že nikdy nebyly seriózně zkoumány jiné varianty ve­dení trasy dálnice kolem jiho­české metropole. Možná bychom tak nalezli lepší řeše­ní a zamezili současným dis­kusím o nejvhodnější trase. Osobně navrhované vedení D3 těsně kolem města nepovažuji za ideální.

Časový prostor pro zjišťo­vání dalších, možná i opti­málnějšich variant, není v současné době žádný a je zřejmé, že stavba této strate­gické komunikace v navržené trase musí být zahájena co možná nejdříve a bez zbyteč­ných průtahů. Na této zásadě se jednoznačně shoduje vede­ní města, Jihočeského kraje, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a Ministerstva dopravy CR. Tato shoda byla deklaro­vána ministrem dopravy Da­nem Ťokem, hejtmanem Ji­řím Zimolou, primátorem Ji­řím Svobodou a generálním ředitelem ŘSD Janem Kroupou. Jsem přesvědčen, že toto prohlášení na nejvyšší úrovni je jasným vzkazem o snaze zahájit práce na dál­nici co nejdříve.

Další řada jednání se budevěnovat počtu dálničních sjezdů. Ty současně navržené totiž nesplňují normové poža­davky na vzdálenost mezi jed­notlivými sjezdy. Minister­stvo vnitra ale na dodržení těchto normových hodnot tr­vá. Kromě legislativních po­žadavků bude, při rozhodová­ní o počtu sjezdů, brán také zřetel na ekonomickou strán­ku stavby a na jejich skuteč­nou potřebnost pro fungování dopravy ve městě.

Důležité bude i posouzení, jestli by případná změna měla negativní dopad na posunutí termínu zahájení výstavby dálnice. I v tomto případě bu­de samozřejmě preferováno co nejrychlejší zahájení stavby. Pokud budou případné změny potřebné, mohou se řešit až následně. Faktem ale je, že uvažovaných pět českobudě­jovických sjezdů není u po­dobně velkých měst v Evropě obvyklé. Z Integrovaného plá­nu organizace dopravy je zřej­mé, že například sjezd „Hlin­sko“ nemá pro celoměstskou dopravu zásadní význam a v případě jeho vypuštění nedo­jde ke zhoršení dopravy ve městě ani jeho okolí, obdobně je tomu i u sjezdu „Hodějovi­ce“. Je to můj osobní názor, kterým rozhodně nechci před­jímat konečný verdikt pří­slušných kompetentních or­gánů.

Za podstatnou věc pro urychlení procesu výstavby považuji především efektivní postup při výkupech pozem­ků. Dnes je bohužel běžnou praxí, že jejich vlastníci jsou pouze písemně osloveni dopi­sem a nikdo s nimi osobně ne­jedná. V horším případě je jim pozemek bez jednání následně vyvlastňován. To je podle mé­ho názoru velmi špatná stra­tegie, proto budu na dalším jednání s generálním ředite­lem ŘSD navrhovat, aby bylo se všemi vlastníky pozemků a staveb osobně jednáno a aby se jim dostalo velmi podrob­ného vysvětlení celé proble­matiky a teprve následně byly řešeny smluvní vztahy. Z vlastní zkušenosti dobře vím, že slušné a solidní jedná­ní může vše urychlit a usnad­nit.

Na jednání u ministra do­pravy jsme také vznesli poža­davek na bezplatné užívání dálničního obchvatu města. Pro konečné rozhodnutí bude nutné zpracovat nejen ekono­mickou analýzu, ale řešit ten­to problém systémově, proto­že se týká i jiných měst v re­publice. Považuji za pozitivní, že je ministerstvo ochotno o této věci jednat.

V kontextu D3 jsem navrhl vytvoření pracovní skupiny pro výstavbu dálničního ob­chvatu ve složení zástupců města, kraje, ŘSD a Minister­stva dopravy ČR, které nej­vyšší představitelé všech oslovených subjektů odsou­hlasili. Pan ministr Dan Ťok přislíbil, že se bude osobně, zpravidlajednou za čtvrt roku, jednání této pracovní skupiny v Českých Budějovicích účastnit.

Jsem si vědom, že nikdy ne­nastane ideální situace a ne­budou uspokojeny všechny požadavky, které jsou někdy dokonce i protichůdné. Přesto jsem po posledním jednání na ministerstvu dopravy opti­mistický a věřím, že stavba dálničního obchvatu Českých Budějovic bude zahájena v do­hledné době.

(autor je náměstkem primá­tora pro dopravu)

Zdroj: Českobudějovický deník 22.1.2015

One Response to Dálniční obchvat Českých Budějovic

  1. Administrátor napsal:

    Členové spolku dlouhodobě (již minimálně od roku 1999) upozorňují Zastupitelstvo a Magistrát města České Budějovice na urbanistickou nevhodnost vedení D3 přes českobudějovickou pánev a dopady na životní prostředí českobudějovické aglomerace. Viz např. doklady zveřejněné v článku http://www.novevrato.cz/wp/?p=176

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..