Čtvrtá největší spalovna odpadu v České republice v Českých Budějovicích?


V Českých Budějovicích se chystá výstavba čtvrté největší spalovny odpadu, typu ZEVO, v České republice. To odporuje plánu Územní energetické koncepce Jihočeského kraje pro 2018-2043 i politice odpadového hospodářství České republiky a Evropské unie. Spolek T.G.M. novevrato.cz využil zákonné možnosti se k záměru stavby nesouhlasně vyjádřit.

V Novém Vrátě je plánována stavba spalovny odpadu, označovaná ZEVO Vráto, na 160 000 tun odpadu ročně. Pro porovnání, České Budějovice vyprodukují ročně cca 40 000 tun odpadu. Investor, Teplárna České Budějovice, a.s., splnil státem stanovenou povinnost a nechal zpracovat „Dokumentaci EIA podle § 8 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro záměr stavby ZEVO Vráto České Budějovice“ (dále jen Dokumentace). Tato Dokumentace se zpracovává pro stavby, u kterých se předpokládá, že mohou mít negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví.  Jednotlivci i spolky se pak mohou k Dokumentaci vyjádřit. Dle nepsané tradice byla tato Dokumentace zveřejněna[1] krátce před Vánocemi, v době, kdy jsou občané nejméně ve střehu.

Nové Vráto se nachází tři kilometry od náměstí Přemysla Otakara II. a s centrem města ho přímo spojuje Rudolfovská třída. Této čtvrti je dodnes nucen její průmyslový koncept vzniklý za socialismu. Rezidenti a celé ulice rodinných domů jsou ale součástí této oblasti již od jejího vzniku. Jejich zájmy však byly v minulých letech opomíjeny. My, jako místní obyvatelé, máme neopominutelné právo se svobodně vyjadřovat k situaci, která se týká životního prostředí v bezprostředním okolí našeho domova a kvality našeho života.

Proces EIA nám umožňuje seznámit se s vlivem stavby spalovny na kvalitu našeho života a zároveň je v podstatě jedinou možností, jak se k záměru stavby vyjádřit. Po prostudování 240 stran Dokumentace EIA a 30 souvisejících příloh jsme se rozhodli podat na Ministerstvo životního prostředí nesouhlasné stanovisko. A to z následujících důvodů:

  • Dokumentaci není dostatečně zpracován fakt, že se stavbou spalovny přibydou v území další stavby, jejichž souběžný provoz negativně zatíží životní prostředí a zhorší kvalitu života v této lokalitě.
  • Dokumentace a přiložené studie pracují s nesprávnými vstupními daty pro výpočet hlukového a dopravního zatížení oblasti.
  • Dokumentace a přiložené studie používají rozdílná vstupní data pro výpočet objemu odpadu.
  • Dokumentace při analýze budoucího vývoje množství odpadu vychází z nejhoršího (nepravděpodobného) možného scénáře. Kapacita 160 000 tun ročně navíc odporuje plánu Územní energetické koncepce Jihočeského kraje pro 2018-2043.
  • Dokumentace počítá převážně s dopravou nákladními auty (94%) a to přesto, že existence vlakové vlečky je Teplárnou prezentována jako jedna z výhod lokality. Navržený svoz odpadu po železnici není reálně vymahatelný. Stejně tak není vymahatelná prezentovaná cesta svozu nákladní dopravou mimo Rudolfovskou třídu.
  • Dokumentaci chybí vypracovaná svozová studie odpadu pro celý Jihočeský kraj.
  • Dokumentace předpokládá znečištění ovzduší v přilehlých rekreačních oblastech (např. Hlincova Hora).
  • Dokumentace prezentuje spalování odpadu jako ekologické. Spalování odpadu však není upřednostňováno ani v plánu odpadového hospodářství ČR, ani v dlouhodobé politice Evropské unie ke které se Česká republika zavázala. Upřednostňována je prevence vzniku odpadu a jeho recyklace. Po roce 2030 podle tohoto závazku může být podíl nerecyklovatelného odpadu pouze 25 %. (Při porušení závazku hrozí sankce).
  • Dokumentaci nejsou zohledněny kapacity dalších spaloven v České republice a kapacita záměru spalovny v Českých Budějovicích (160 000 tun ročně; předpokládaný objem zbytkové strusky a popílku cca 48 000 tun ročně) není dostatečně odůvodněná. Existuje reálné riziko, že plánovaný svoz odpadu z přilehlých částí sousedících krajů bude značně rozšířen, i o dovoz odpadu ze zahraničí.

V následujícím kroku nás čeká ještě Veřejné projednání, kde budeme naše výtky opět prezentovat. V této fázi bychom velmi uvítali aktivní podporu obyvatel, kteří se o své okolí zajímají.

Zmíněné Veřejné projednání by mělo být vyhlášeno do 30 dnů od termínu podáni připomínek k Dokumentaci. Přesné datum zatím není určeno. Jakmile informaci o čase, datumu a místě získáme, vše zveřejníme na našich webových stránkách www.novevrato.cz a našem Facebooku.

Spolek T.G.M. novevrato.cz

[1] https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV2074?lang=cs

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..