Monthly Archives: Leden 2015

Dálniční obchvat Českých Budějovic

FRANTIŠEK KONEČNÝ, nám. primátora města Č. B.

Představitelé statutárního města České Budějovice jed­nali tento týden na minister­stvu dopravy o dálnici D3. Rád bych v této souvislosti uvedl několik informací.

Trasa dálnice kolem Čes­kých Budějovic je v územních plánech určena už od šedesá­tých let minulého století. Teh­dy však nikdo nepočítal, že právě tato komunikace bude součástí hlavního meziná­rodního silničního tahu, kte­rý vede ze Skandinávie přes naše území až do Řecka jako Transevropská dopravní síť (TEN-T). Je namístě také při­znat, že nikdy nebyly seriózně zkoumány jiné varianty ve­dení trasy dálnice kolem jiho­české metropole. Možná bychom tak nalezli lepší řeše­ní a zamezili současným dis­kusím o nejvhodnější trase. Osobně navrhované vedení D3 těsně kolem města nepovažuji za ideální.